2871
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   

تقویم آموزشی

کلاسهای پایه اول دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام

کلاسهای پایه دوم دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R2-23Bریاضی پایه دومخانم جوزی1396-07-10دو شنبه ها 5:30 الی 711جلسهعمومی 210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل

کلاسهای پایه سوم دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
961R3-51Bریاضی پایه سومخانم باقر پور1396-07-10دو شنبه ها 4 تا 5:30 11 جلسهعمومی210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R3-33Bریاضی پایه سومخانم جوزی1396-07-11سه شنبه ها 5:30 الی 711 جلسهعمومی210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل

کلاسهای پایه چهارم دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R4-33Bریاضی پایه چهارمخانم زوجی 1396-07-11سه شنبه ها5:30 تا 7 11 جلسهعمومی210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R4-22Cریاضی پایه چهارمخانم زوجی 1396-07-10دو شنبه ها 4 تا 5:30 11 جلسهعمومی210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل

کلاسهای پایه پنجم دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R5-32Aریاضی پایه پنجمخانم جعفری1396-07-11سه شنبه ها 4 الی 5:30 11 جلسهویژه دانش آموزان تابستان 210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R5-22Aریاضی پایه پنجمخانم جعفری1396-07-10دوشنبه ها 4 الی 5:3011 جلسهویژه دانش آموزان تابستان 210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R5-22Cریاضی پایه پنجمخانم زوجی 1396-07-10دو شنبه ها 4 الی 5:30 11 جلسهعمومی210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل

کلاسهای پایه ششم دبستان

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R6-41Aریاضی پایه ششمخانم جعفری1396-7-12چهارشنبه ها 2:30 تا 410 جلسهدختران210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R6-12Aریاضی پایه ششمخانم جعفری1396-07-16یکشنبه ها 4 الی 5:3010 جلسهپسران210.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل

کلاسهای پایه هفتم دوره اول متوسطه

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R7-23Aریاضی پایه هفتمخانم جعفری1396-7-10دو شنبه ها 5:30 الی 7 11 جلسهویژه دانش آموزان تابستان 240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R7-13Aریاضی پایه هفتمخانم جعفری1396-7-16یکشنبه ها 5:30 تا 7 10 جلسهپسران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R7-31Aریاضی پایه هفتمخانم جعفری1396-7-11سه شنبه ها 2:30 تا 4 11 جلسهدختران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963A7-52C عربی پایه هفتمخانم بهروزی1396-7-13پنج شنبه ها 10:30 تا12 10 جلسهعمومی240.000 توماندرحال ثبت نام نداردپیش ثبت نام

کلاسهای پایه هشتم دوره اول متوسطه

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R8-43Aریاضی پایه هشتمخانم جعفری1396-07-12چهارشنبه ها 5:30 الی 7 10جلسهپسران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R8-42Aریاضی پایه هشتمخانم جعفری1396-07-12چهارشنبه ها 4 تا 5:30 ر 10جلسهویژه دانش آموزان تابستان 240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R8-33Aریاضی پایه هشتمخانم جعفری1396-07-11سه شنبه ها 5:30 الی 711 جلسهدختران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963A8-53C عربی پایه هشتمخانم بهروزی1396-07-13پنج شنبه ها 12 الی 13:30 10جلسهعمومی240.000 توماندرحال ثبت نام نداردپیش ثبت نام

کلاسهای پایه نهم دوره اول متوسطه

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R9-53Aریاضی پایه نهمخانم جعفری1396-7-13پنج شنبه ها 12:15 الی 13:4510 جلسهویژه دانش آموزان تابستان -دختران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R9-52Aریاضی پایه نهمخانم جعفری1396-4-13پنج شنبه ها 10:45 الی 12:15 10 جلسهدختران 240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963R9-51Aریاضی پایه نهمخانم جعفری1396-07-13پنج شنبه ها 9:15 الی 10:45 10جلسهپسران240.000 تومانتکمیل ظرفیتنداردظرفیت تکمیل
963A9-42Cعربی پایه نهمخانم بهروزی1396-7-12چهار شنبه ها 4 الی 5:3010 جلسهعمومی240.000 توماندرحال ثبت نام نداردپیش ثبت نام
963R9-43Bریاضی پایه نهمخانم شمیم1396-7-12چهار شنبه ها 6 الی 7:3010 جلسهعمومی240.000 توماندرحال ثبت نام نداردپیش ثبت نام

کلاسهای پایه دهم دوره دوم متوسطه

کد درسنام درسنام مدرستاریخ شروعساعت و روز تشکیل کلاسمدتنوع کلاسقیمتوضعیت کلاستخفیف مناسبتیپیش ثبت نام
963R10-42B ریاضی پایه دهمخانم شمیم1396-07-12چهارشنبه ها 4:15 الی 5:4510 جلسهعمومی260.000 توماندرحال ثبت نام نداردپیش ثبت نام

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی