522
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی اول دبستان

ریاضی اول دبستان

 

در این کتاب تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقش فعّال ایفا کنند. در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حلّ مسئله تقویت می کند . در این کتاب نگاه ما به ریاضیات چند جنبه ی متفاوت دارد. از طرفی ریاضیات یک هنر است که باید از  لحاظ زیبایی شناسی و حقیقت نمایی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد. از طرف دیگر، این درس ابزاری در  خدمت بشر است که در تمام علوم بشری کاربرد و حضوری تعیین کننده دارد. همچنین ریاضیات مقدّمه ای است  برای آموزش مجرّدات که الهیات را به یاد ما می آورد و به معارف عالم بالا شباهت دارد. آموزش ریاضیات نه تنها  اهرمی مؤثّر برای رشد تفکّر است؛ بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست  که البتّه بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد شد.

1- این کتاب ٢٥ بخش است. هر بخش با یک لوحه ی تصویری که دربرگیرنده ی مفاهیم کلّی آن بخش است، آغاز می شود. به این ترتیب که هر بخش با نگاه کل به جزء شروع و تدریس هر صفحه با مراجعه به صفحه ی لوحه ی ذیربط آغاز می گردد.

2- تدریس هر صفحه را با استفاده از ابزار و اشیای ملموس شروع کنید؛ پس از آنکه مفهوم به قدر کفایت توسّط دانش آموزان تجربه شد، به صفحات کتاب درسی رجوع کنید.

3- به سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان توجّه داشته باشید. در این کتاب تلاش شده است که برای سبک های متفاوت، فعّالیت های گوناگون گنجانده شود امّا به دسته بندی کردن دانش آموزان براساس سبک های

یادگیری نیازی نیست و انجام فعّالیت های پیش بینی شده کفایت می کند.

4- در پایین هر صفحه توصیه هایی برای معلّم و والدین به صورت کوتاه آمده است تا آموزگاران محترم و اولیای گرامی با اطّلاع بیشتر با فرزند خود تعامل کنند، امّا توصیه می شود کتاب راهنمای تدریس جهت کسب اطّلاعات کامل تر و دقیق تر مطالعه شود.

5- با توجّه به مطالب ذکر شده در راهنمای تدریس و همچنین تجربه های عملی آموزگاران محترم امکان تشخیص سبک های مختلف یادگیری وجود دارد و به برگزاری آزمون برای جداسازی نیازی نیست.

6- همه ی دانش آموزان به طور هم زمان به مهارت لازم در انجام یک فعّالیت نمی رسند؛ بنابر این نباید فرصت یادگیری را از آنها سلب کرد و برای رسیدن به هدف نهایی باید به قدر کفایت صبور باشیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی