575
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی اول دبستان

 

برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به طور خاص، کتاب فارسی «بخوانیم و بنویسیم » پایه ی اوّل، که حدود یک دهه در چرخه ی آموزش رسمی کشور حضور داشت؛ اینک بر بنیاد یافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت تولدّ دوباره یافت؛ به همین سبب از فرصت فرخنده ی فراهم آمده، استقبال کردیم و کوشیده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و کاربست نیکوترین آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوایی برنامه، بازنگری و اصلاحات و تغییرات بایسته؛ صورت گیرد.

توجّه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب با میزان درک و دریافت آنان، و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در تمام فراز و فرودهای این تغییرات، پیش روی ما بوده است.

برای کمک به فرایند یاددهی یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، توجّه شما را به نکات زیر، جلب میکنیم:

1- محتوای برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان، با توجّه به مهارت های زبان، در دو پهنه سازماندهی شده است:

الف ) کتاب فارسی » مهارت خواندن»   ب( کتاب کار فارسی «مهارت نوشتن» کتاب مهارت خواندن در آموزش بر روش کلیّ و کتاب مهارت نوشتن، بر روش جزئی تأکید دارد امّا با توجّه به نگاه تلفیقی، در مراحلی از آموزش به فراخور محتوا، به هر دو روش توجّه شده است.

2- این برنامه بر پایه ی مهارت های گفتاری )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، تفکّر و استدلال( و مهارت های نوشتاری )دست ورزی، رونویسی، کلمه نویسی، جمله نویسی، بندنویسی و املا و ( سازمان دهی شده است.

3- کتاب فارسی مهارت خواندن، با نگاره آغاز شده است؛ این بدان معناست که گام نخست در آموزش زبان، پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنیداری است که با دست ورزی هایی همراه شده است. در پی تقویت چشم و گوش و ماهیچه های دست و رشد توانایی های فراگیران، آموزش نشانه های خطّی زبان آغاز می شود. دانش آموزان پس از آشنایی با شکل نوشتاری نشانه ها و کلمه ها، در کتاب کار از نمونه ی تحریری آن ها، بازنویسی و نمونه برداری میکنند. برای پویاتر کردن آموزش و ژرفا بخشی و ماندگارسازی آموخته ها، توصیه می شود از روش های فعّال، مشارکتی و همیاری استفاده شود تا دانش آموزان، برای شکوفایی تفکّر و پرورش استعدادهای خود در جریان یاددهی یادگیری، نقش اثر بخش تری داشته باشند.

4- برای تقویت توانایی خوانانویسی و خطّ خوش دانش آموزان، در سازماندهی محتوا، سه نوع خط به کار گرفته شده است:

الف( خطّ خوانداری که سرمشق خواندن شاگردان است و همان خطّی است که معمولا همه ی کتاب های کودکان به آن خط نوشته و چاپ می شود.

ب ( خطّ نوشتاری که سرمشق نوشتن دانش آموزان است و خطّی است که متن درس ها با آن نوشته شده است.

مبنای بهره گیری از خطّ نوشتاری یا تحریری، مشق نظری، دست ورزی و تمرین عملی دانش آموزان است، این کار با الگوپذیری از روی کتاب و تمرین و تکرار میسّر می شود.

پ( خطّ نستعلیق ساده یا شبه نستعلیق، فقط در شعرها) با هم بخوانیم( با هدف آشنایی چشم نوآموزان با جلوه ای از هنر خوش نویسی فرهنگ ایرانی و پرورش حسّ زیبایی شناسی، به کار گرفته شده است.

5- برای آشنایی دانش آموزان عزیز با خطّ خوش و زیبانویسی و پرورش سواد دیداری، برخی از واژه ها در متن درس ) بخش سوم(، به هر دو شکل )خطِّ خواندن و خطِّ نوشتن(، نوشته شده است؛ مانند فجر و فجر .

6- یکی از درس های کتاب،«درس آزاد » است. تهیهّ ی محتوای مناسب برای این درس، به عهده ی معلمّان محترم و دانش آموزان عزیز گذاشته شده است تا با توجّه به نیازهای منطقه ای، ضرورت های فرهنگی و آداب و رسوم محلیّ، به تولید آن اقدام نمایند. رعایت عناصر ساختاری درس و هماهنگی با دیگر درس ها، لازم است.

7- در پایان بخش دوم و سوم، «روان خوانی » آمده است. در تهیهّ و تدوین و گزینش واژگان این متن ها به میزان پیشرفت زبان آموزی دانش آموزان، با دقّت فراوان، توجّه شده است؛ از این رو، تکرار و تمرین در خوانش این متن ها، به رشد مهارت خواندن و پرورش توانایی درک آنان کمک خواهد کرد.

8- برای ایجاد هماهنگی بیش تر در زمینه ی خوانش صحیح اشعار و متن های کتاب به زبان فارسی معیار، لوح فشرده ی کتاب گویا، آماده شده است، بهره گیری از این ابزار، سبب تقویت قوّه ی شنیداری و پرورش ذوق و ایجاد تنوّع و نشاط در فراگیران خواهد شد.

9- ارزشیابی توصیفی، فرصت مناسبی را برای شناسایی دقیق توانایی و استعدادهای فراگیران فراهم می آورد. برای بهره گیری کاراتر از این شیوه، لازم است از آغاز سال ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، کار پوشه ها و سیاهه ی رفتار تهیهّ گردد تا بازخوردهای توصیفی، به هنگام و به جایگاه ثبت و ارائه گردد.

10- برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش روحیهّ ی کتاب خوانی، به معلمّان عزیز، توصیه می شود به گونه ای برنامه ریزی کنند که در هر فعّالیتّ«کتاب خوانی »، یک کتاب مناسب با این گروه سنیّ، در کلاس خوانده شود.

11- جمله های کوتاه، گویا و پرمایه که در پیشانی بخش ها گنجانده شده است، اگرچه با زبان آموزی، پیوندی مستقیم ندارد امّا از دید محتوایی کاملا با آموزه های فرهنگی تربیتی و اهداف آموزشی کتاب، درآمیخته و آگاهانه انتخاب شده اند؛ بنابراین لازم است آموزگاران محترم با درنگ در پیام آن عبارات، زمینه ی گفت وگوی دانش آموزان را نیز فراهم آورند.

12- برنامه ی زمان بندی آموزش این کتاب، فقط برای هماهنگی بیش تر و ایجاد هم نوایی در جریان آموزش عمومی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی