554
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی دوم دبستان

فارسی دوم دبستان

در برنامه ی آموزش زبان فارسی ،‌به مهارتهای چهار گانه ی زبانی و قدرت تفکّر و اندیشیدن ،‌به یک میزان توجّه شده است . بر این اساس ،‌محتوای درس فارسی در قالب دو کتاب فارسی (‌مهارتهای خوانداری )‌و کتاب کار (‌مهارتهای نوشتاری )‌ تهیّه و تدوین شده است .

برای تقویت خطّ تحریری ،‌تمرین های رونویسی در کتاب کار پیش بینی شده است .

در کتاب های فارسی از سه نوع خطّ استفاده شده است : اول خطّ نسخ یا خطّ خواندنی ؛‌دوم خطّ تحریری یا خطّ نوشتنی و سوم خطّ نستعلیق یا خطّ هنری.

خطّ خواندن ،‌خطی است که در کتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود .خطّ تحریری در متن درس آمده است تا دانش آموز هنگام رونویسی ،‌آن را تمرین کنید . خطّ نستعلیق یا هنری نیز خطّی است که شعرهای کتاب با آن نوشته شده است تا دانش آموزان با زیبایی ها و ظرایف آن اُنس بگیرند.

با توجّه به اینکه امروزه در فرآیند یاددهی – یادگیری ،‌دانش آموزان نقش فعالی دارد ،‌توصیه می شود در ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان در فعالیت کلاسی ،‌که باعث تقویت مهارتهای گوش دادن ، سخن گفتن ،‌خواندن ،‌نوشتن و اندیشیدن می شود ، تلاش کرد.

از آنجا که هدف اصلی کتاب فارسی (‌مهارتهای خوانداری )‌تقویت مهارت گوش دادن ،‌سخن گفتن ،‌خواندن و تفکّر است ،‌پیشنهاد می شود دانش آموزان عزیز پاسخ سؤالات را در این کتاب ننویسند تا فرصت بیشتری برای پرورش توانایی های گفتاری فراهم شود .

 

دانلود کتاب فارسی 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی