549
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم دبستان

 

کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملی و در ادامه تدوین کتابهای درسی ریاضی پایه ی اول و دوم تالیف شده است . در این کتاب تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی ،‌به فکر ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعال ایفا کنند . در عین حال ،‌مهارتهایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حل مسءله تقویت کند . کتاب به ابعاد مختلف دانش ریاضیات توجّه دارد . این دانش از طرفی ،‌یک هنر است که باید از لحاظ زیباشناسی و حقیقت نمایی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد و از طرف دیگر ،‌در همه ی علوم بشری کاربرد و حضور تعیین کننده دارد. آموزش ریاضیات نه تنها اهرمی موثر برای رشد تفکّر ،‌بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست و البته این تعالی بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد بود . درس ریاضیّات باید برای دانش آموزان شادی آور و لذّت بخش باشد و به وسیله ی آن احساس خوبی از توانایی های خود و دیگران به ایشان دست دهد . همچنین باید به دانش آموزان نشان دهد که با همه ی تفاوت ها و اختلاف هایی که دارند ،‌می توانند در کنار هم باشند و برای یکدیگر احترام قائل شوند . دانش آموزان هم مسئولیت بپذیرند و هم به دیگران ،‌وقتی به کمک نیاز دارند ،‌یاری رسانند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند .

کتاب حاضر هشت فصل دارد و هر فصل آن شامل چهار درس و یک بخش حلّ مسئله است که راهبردهای حلّ مسئله را آموزش می دهد . توجّه داشته باشید که دانش آموزان در پایه ی دوم ابتدایی با این راهبردها آشنا شده اند . در این کتاب سعی شده است از راهبرد حلّ مسئله در آموزش مفاهیم نیز استفاده شود .

شاخص های مورد توجّه در کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی عبارت اند از :

1- بالا بردن توانایی دانش آموزان در حلّ مسئله

2- استفاده از راهبرد حلّمئله در فعالیت های آموزشی

3- توجّه به نقش فعّال دانش آموز در یادگیری مفاهیم ریاضی

4- توجّه به ارتباط کلامی و عینی و ارتقای توانایی مهارت های نوشتن و خواندن

5- توجّه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و سبک های یادگیری آن ها

6- ارتقای توانایی دانش آموزان در مدل سازی ریاضی

7- ارائه ی مثال ها و نمونه هایی از کاربرد ریاضی در زندگی روزمره

8- توجّه به هویّت مذهبی و ملّی و تأثیر فرهنگ در آموزش ریاضی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی