535
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
مطالعات اجتماعی ششم دبستان

مطالعات اجتماعی ششم دبستان

 

مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری است که از انسان و تعاول او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف ( حال ، گذشته ، آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل ( سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، محیطی و ... ) بحث می کند . به همین دلیل این حوزه مفاهیم رشتهه ای متعدد و مختلف چون تاریخ ، جغرافیا ، مدنی ، اقتصاد ، حقوق ، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد . در برنامه جدید در دوره ابتدایی از تلفیق بیشتری در سازماندهی محتوا استفاده می شود . اما با رسیدن به دوره اول متوسطه از درجه تلفیق کاسته شده و با توجه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته ، رشته ها هویت خود را از دست نمی دهند . بلکه یک حوزه موضوعی غالب بوده و در جاهای مناسب از پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی