477
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

تغییرکتابهای درسی ملی و در ادامه ٔ نهم بر مبنای برنامه کتاب ریاضی پایه ٔ اوّ ل متوسطه تألیف شده است. زمانی تأکید کتابهای درسی ریاضی پایهای هفتم و هشتم دوره بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی ٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. اگرچه رسیدن به چنین هدفی با بر پرورش قوه موانع، مشکلات و دشواریهای فراوانی روبهروست و تحقق کامل آن به سرعت امکانپذیر نیست؛

آموزش ریاضی را تعیین ولی مدّ نظر قرار دادن چنین هدفی میتواند جهت اصلی حرکت جامعه ٔ معلّم است. قدرت انعطاف و هماهنگی کند. اصلیترین و مؤثرترین نقش در این جهت به عهده و همراهی معلّمان با برنامهای جدید ستودنی است. مؤلفان کتاب حاضر سعی کردهاند که ٔ تألیف، کتاب برای ادای وظیفه نسبت به آموزش معلّمان، ضمن اطلاع رسانی به موقع درباره راهنمای معلّم و نیز فیلمهای آموزشی را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.

ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار درکالس و تمرین تشکیل شده است. آنچه در انجام یک فعالیت بهطور عمده مدّ نظر بوده است، آشنایی دانشآموزان با مفهوم درسی و سهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیتها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدالل کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب ٔ راه حلهای مختلف است. هدایت فعالیتها توسط ٔ یک راه حل و مقایسه کردن، قضاوت درباره معلّم انجام میپذیرد و هرجا که الزم باشد، راهنمایی توسط معلّم ارائه خواهد شد. در بسیاری موارد انجام فعالیت ساده و آسان نیست و صدالبته اجرای مناسب دارای ارزش زیادی خواهد بود. این فعالیتها در حدّ متوسط طراحی شدهاند.

معلّم میتواند با توجه به زمان و توانایی ٔ توضیحاتی بیشتر و تغییراتی فعالیت را سادهتر نماید. دانشآموزانش آنها را غنیتر کند یا با ارائه ِ هنگام انجام فعالیت، هدایتگفتوگوی کالسی یا گفتمان ریاضی که در آن دانشآموزان ٔ دیدگاهها و دفاع از ایدههای خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روشهای ریاضی به ارائه ٔ معلّم است. بهطور خالصه فراهم کردن فرصتهای دیگر دانشآموزان میپردازند، به عهده یادگیری و دادن مجال به دانشآموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، میتواند یکی از دغدغههای همکاران عزیزمان باشد. کار در کالس با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است و ٔ انتظار این است که دانشآموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند.

حلّ تمرین به عهده دانش آموزان است؛ امّ ا ارائه و بررسی پاسخهای دانشآموزان در کالس ضروری است. ٔ ضرورت آموزش راهبردهای حل مسئله در بین پژوهشگران وآموزشگران تقریباً درباره ٔ چگونگی این کار نظرات متفاوتی هست. در این کتاب اتفاقنظر وجود دارد. با این حال درباره آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. ضمناً اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز موارد مشخص و آشنا نبوده است. بنابراین سعی شده است که از عبارات و واژههای نامأنوس اجتناب شود. با آنکه بخش جداگانهای با عنوان حل مسئله در کتاب وجود ندارد؛ ولی در اکثر فعالیتها دانشآموزان به نوعی درگیر فرآیند حل مسئله میشوند. عالوه بر این اساساً آموزش راهبردها معموالً به زمانی طوالنی نیاز دارد؛ زیرا هر راهبرد خود ممکن است شامل ٔ راه حلها و روشهای مختلف برای یک مسئله نیز به صورت دهها راهبرد جزئیتر باشد. ارائه هدفمند دنبال شده است. پژوهشها نشان میدهند که دانشآموزان هنگام روبهرو شدن با یک مسئله ــ به ویژه وقتی که الگوریتمی مشخص برای حل آن فرانگرفته باشند ــ به روشهای متفاوتی عمل میکنند. ٔ کتاب، مؤلفان جلسات فشردهای را برای نقد و اصالح ٔ اولیه پس از آماده شدن نسخه کتاب برگزار کردند و برخی تغییرات و اصالحات را در کتاب اعمال نمودند. عالوه بر این نظرات اعتباربخشی و نیز نظرات دبیران سراسر کشور نیز مدّ نظر قرار گرفت. الزم است مراتب تقدیر ٔ کتاب را مطالعه کردهاند و نظرات و بررسیها ٔ اولیه و تشکر خود را از تمام همکارانی که نسخه و پیشنهادهای خود را به واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی ارسال کردهاند، اعالم کنیم. دهها نقد رسیده از سراسر کشور نویدبخش حضور و مشارکت مؤثرتر دبیران ریاضی در تألیف کتابهای درسی است. گفتنی است مشاورانی علمی از مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهها نیز بخشهایی محدود از کتاب را مطالعه و مورد نقد قرار دادند که جا دارد از آنها قدردانی شود. واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی آمادگی دریافت نظرات و دیدگاههای تمامی همکاران و عزیزان را از طریق سایت واحد1 دارد. بهعالوه بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی کتاب از طریق سایت واحد قابل دریافت است. اطمینان داریم که با اتکال به خدای متعال، تنها با تالش، اراده و همت معلّمان عزیز میتوان به برآورده شدن اهداف کتاب امیدوار بود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی