69
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یاد گیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف ( حال ٰ گذشته و آینده ) و جنبه های گونا گون این تعامل ( سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرنگی ، محیطی ... ) بحث می کند . به همین دلیل این حوزه مفاهیم رشته های متعدد و مختلف چون تاریخ ، جغرافیا ، مدنی ، اقتصاد ، حقوق و مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد . در برنامه جدید دوره ابتدایی ، در سازماندهی محتوا از تلفیق بیشتری استفاده می شود اما با رسیدن به دوره اول متوسطه ، تلفیق کاهش می باد و با توجه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته رشته ها هویت خود را حفظ می کنند و در واقع یک حوزه موضوعی غالب است و در جاهای مناسب از ژیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود .

دربرنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی ژنج حوزه موضوعی انتخاب شده است .

1- فضا و مکان 2 زمان ، تداوم تغییر 3- فغرهنگ و هویت 4- نظام اجتماعی 5 – منابع و فعالین های اقتصادی .

هر یک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور است . این کتاب شامل 12 فصل و 24 درس است که در هر فصل ، دو یا چند حوزه موضوعی و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها با یکدیگر تلفیق شده اند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی