503
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

 

کتاب ریاضی هشتم در راستای برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب درسی هفتم تالیف شده است . یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیر شدن دانش آموزان در فرایند حل مسئله است . فعالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طراحی شده اند . به طور معمول دانش آموزان د راین فعالیت ها با دشواری و چالش روبهرو خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلم همراه باشد ، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد . مواجه کردن دانش آموزان با مسئله ، امری هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمارمی رود . کمک به دانش آموزان نباید با اختیار گذاشتن حل مسئله یکسان تلقی شود . کمک ها و راهنمایی ها باید تا جایی باشد که شوق کشف و لذت حل کردن را از دانش آموزا نگیرد . در طی این مسیر گفت و گوی دانش آموزان با معلم ونیز یکدیگر ، توضیح افکار و دفاع از آنها قضاوت در مورد افکار ریاضی دیگر دانش آموزان ، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راخ حل ها جزئی از فرایند یاگیری ریاضی است . در این راستا معلم ریاضی به یقین می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند . معلم در گفت و گوی ریاضی وار در کلاس درس ، که از آن به گفتمان ریاضی نیز یاد می شود با بسیاری از دیدگاه ها ، افکار و مشکلات و بدفهمی های دانش آموزان درباره مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان برطرف کردن آنها را در کلاس و احتمالا با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند . این کار مستلزم تمرکز و بازتاب بر فرایند حل مسئله و به ویژه پس از ارائه پاسخ از سوی دانش آموزان است . به همین دلیل حجم زیاد و فرائانی مسائل خود مانعی به شمار می آید . تعداد مسائلی که در بیشتر کتاب های کمک آموزشی مطرح است به طور معمول از نیاز دانش آموزان بیشتر است .

اگر تعداد کمتری مسئله ولی با عمق بیشتر در کلاس درس و با مشارکت دانش آموزان حل و بررسی شود . نسبت به حالتی که تعداد زیادی مسئله و به شیوه تکرار و تمرین حل شود . نتیجه به مراتب بهتری به دست می آید . در ادبیات پژوهشی این فکر با عنوان " کم بیشتر است " ذکر می شود .

در حالی که امروزه بر یادگیری مفهومی به ظاهر تاکید زیادی می شود ، پژوهش ها بر رعایت تعادل و توازن بین آموزش مفهومی و آموزش روش ها و قواعد تکیه دارند . در این کتاب نیز سعی شده است این تناسب و هماهنگی رعایت شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی