140
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی پایه هشتم دوره اول متوسطه

فارسی پایه هشتم دوره اول متوسطه

 

کتاب فارسی پایه هشتم ، بر بنیاد رویکرد عام " برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران " یعنی شکوفایی فطرت الهی ، استوار است و با توجه به عناصر علم ، تفکر ، ایمان ، اخلاق ، عمل و جلوه های آن در چهار پهنه خود ، خلق ، خلقت ، خالق ، بر پایه " برنامه حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی

سازماندهی و تالیف شده است .

امیدواریم آموزش این کتاب ، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورش بایسته تر نوجوانان یارسی راسند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد . برای اجرای نیکوتر این برنامه و اثر بخش ساختن فرایند یادگیری ، توجه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر جلب می کنیم :

رویکرد خاص برنامه فارسی آموزی ، رویکرد مهارتی است .یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرا زبانی تاکید دارد و ادامه منطقی کتاب های فارسی دوره ابتدایی است . به همین روی لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دوره پیش ، آگاهی داشته باشند .

رویکرد آموزشی کتاب ، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است . بنابر این توصیه می شود در فرایند تدریس از طراحی و به کارگیری شیوه های یادگیری متنوع و روش های همیاری و گفتگو واستفاده شود . حضور فعال دانش آموزان در فاریند یاددهی – یادگیری کلاس را سرزنده و با نشاط و آموزش را پویا تر می سازد و به یادگیری ژرفای بیشتری می بخشد .

دربخش مهارت های خواندنی ، ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن ، تکیه ، آهنگ و خرده مهارت های دیگر ، به طورمناسب ، مورد توجه قرار گیرد .

در آموزش از بیان مطالب اضافی که به انباشت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود پرهیز گردد . این موضوع به ویژه در دانش زبانی و ادبی ، به طور جدی رعایت شود . مباحث دستوری ، ادبی وزبانی در سال آینده با گستردگی بیشتری بیان خواهد شد . بنابر این به همین اندازه ومحدوده کتاب باید بسنده کرد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی