198
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

 

با توجه به بروز مشکلات ناشی از تعدد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست آموزشی و خط مش های برنامه درسی ملی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط ، اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان و موضوع درسی به دانش آموزان عزیز ارایه می شود .

مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف ( حال ، گذشته و آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل ( سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، محیطی و ... ) بحث می کند . به همین دلیل این حوزه مفاهیم رشته های متعدد و مختلف چون تاریخ ، جغرافیا ، مدنی ، اقتصاد ، حقوق ، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد .

دربرنامه جدید در دوره ابتدایی از تلفیق بیشتری در سازماندهی محتوا استفاده می شود . اما بارسیدن به دوره اول متوسطه از درجه تلفیق کاسته شده و با توجه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته ، رشته های هویت خود را از دست نمی دهند . بلکه یک حوزه موضوعی غالب بوده و در جاهای مناسب از پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی