528
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

 

درس مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی برنامه زمینههای تربیت فردی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد. از این روی، هدف غایی این درس تربیت افرادی مؤمن، مسئول، توانمند و آگاه در زندگی فردی و اجتماعی، پای بند به اخالق و ارزشهای دینی و عالقهمند به ایران و هویت فرهنگی ــ تمدنی آن است.این درس پیوند نزدیکی با مهارتهای زندگی دارد. روشهای آموزش: به همراه این کتاب راهنمای تدریس معلم تهیه شده است. به شما توصیه میکنیم این راهنما را به دقت مطالعه کنید. ــ با توجه به رویکرد و هدف اصلی برنامه، و به منظور کاربردی کردن دروس و پیوند آن با زندگی واقعی، الزم است شما معلمان عزیز، الگوهای تدریس و شیوههای ارزشیابی خود را با اهداف این درس منطبق کنید و از شیوههای سنتی تأکید بر محفوظات و دانستنیها ً سخنرانی و روش مرسوم و غلط سؤال و جواب در آوردنهای کلیشهای از متن درسها ّال یا تماما و تدریسهای مبتنی بر روشهای غیرفع ّه کنید که اطالعات و دانستنیهای کتاب وسیله است و نه هدف. آنها را به عنوان منبعی برای کاوشگری بپرهیزید. توج ّالیتهایی در متن و همچنین کاربرگههایی در پایان کتاب است. این ّالیتها قلمداد کنید. این کتاب شامل فع دانشآموزان و انجام فع ً باید در کالس و در حین تدریس )و نه بعد از تدریس( انجام شوند، طوری طراحی شدهاند که فضای الزم برای ّالیتها و کاربرگهها که عمدتا فع ّالیتها را بهطور صحیح انجام دهند. چنانچه این پرورش مهارتها و نگرشهای مختلف را بهوجود بیاورند. بکوشید تا دانشآموزان این فع ّالیتها به خوبی ّ انجام شوند، اهداف برنامه محقق میشود. بر همین مبنا به استفاده از کتابهای تست و تمرین متداول در بازار که فع مورد تأیید دفتر تألیف کتابهای درسی نمیباشند نیازی نیست. ً لطفا بخوانید ٔ ــ به محیطهای آموزشی و روشهای یاددهی ــ یادگیری تنوع ببخشید و از بازدید دانشآموزان از محیطهای جغرافیایی، ابنیه تاریخی، موزهها، فرهنگسراها و مؤسسات اجتماعی و نظایر آن غفلت نورزید. ــ مشارکت خانوادهها را جلب کنید و از همراهی آنها در تحقق اهداف تربیتی برنامه و حتی ارزشیابی استفاده کنید. ٔ دانشآموزان کشور اختصاص دارد، اما این کتاب تنها کلیاتی را در ــ اگر چه بخش اعظم کتاب به موضوعات ضروری برای همه ّی منطبق کنید و به اختیار شما میگذارد. از شما معلم عزیز انتظار میرود در موارد مقتضی، تدریس موضوعات را با شرایط بومیو محل نیازهای خاص منطقه خودتان پاسخ دهید. ٔ کتاب و کاربرگهها انجام میگیرد. دانشآموزان را وادار به ترسیم نقشههای ّالیتهای مربوط به نقشه و نمودار، تنها در محدوده ــ فع ّالیتهای بیش از این نکنید. اضافی یا فع ً نیمی از کتاب آموزش داده شود. ــ فصول این کتاب باید بهترتیب تدریس و در هر نوبت تحصیلی تقریبا شیوۀ ارزشیابی: با توجه به رویکرد تربیت اجتماعی و مهارتهای زندگی و هدف واالی آماده کردن.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی