525
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

 

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهّم یادگیری است که درباره ی انسان و تعامل او با محیطهای گوناگون در زمان های مختلف (‌حال ،‌گذشته و آینده ) و جنبه های گوناگون این تعامل (‌سیاسی ،‌اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی ،‌محیطی و ...)‌سخن می گوید . به همین دلیل ،‌این حوزه مفاهیم رشته های متعدّد و مختلفی چون تاریخ ، جغرافیا ،‌مدنی ،‌اقتصاد ،‌علوم سیاسی ،‌حقوق ،‌مردم شناسی و نظایر آن در بر می گیرد . در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا ،‌پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است :

1- فضا و مکان                        2-زمان ،‌تداوم و تغییر                 3- فرهنگ و هویت          

4- نظام اجتماعی                   5- منابع و فعّالیت های اقتصادی

هر یک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های یاد شده است و تعدادی از ممفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهد . به علاوه ة‌مطالعات اجتماعی یکی از دروس مهمّ حامل « آداب و مهارتهای زندگی » محسوب می شود .

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی