4935
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
علوم چهارم دبستان

علوم چهارم دبستان

 

علوم تجربی یک از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است . بر اسا س جهت گیری های این برنامه ، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت ها ی خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است . در همین راستا ،‌شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم ،‌آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ،‌خانوادگی ،‌ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی تلقی می شود . به همین دلیل می بایست همه جانبه نگری ،‌رویکرد تلفیقی ، تفکّر ،‌آگاهی ،‌توانایی ،‌ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید ،‌سودمند و هدفدار که بتواند انسانهایی مسئولیت پذیر ،‌متفکّر و خلّاق پرورش دهد ،‌در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد .

جهت حرکت در راستای تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه درسی ملّی ،‌توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم :

درس علوم ،‌درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود ،‌خلق ،‌خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم ،‌منطقی و معنادار به وجود آورد .

درس علوم ،‌فضایی است شاد و پر جنب و جوش که مشاهده ،‌تجربه ،‌آزمایش ،‌گفت و گو ،‌تفکّر ،‌اظهارنظر و همکاری گروهی در آن جریان دارد . نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد .

کتاب علوم ،منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود . نباید آن را به منبعی برای تصویر خوانی تبدیل کرد .

معلم علوم ،‌هم تصمیم گیرنده درباره ی فرایند یادگیری (‌طرّاحی آموزشی )‌است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی