562
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی چهارم دبستان

فارسی چهارم دبستان

 

کتاب فارسی چهارم ،‌بر بنیاد رویکرد عام « برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران » ، یعنی شکوفایی فطرت الهی ،‌استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (‌علم ،‌تفکّر ،‌ایمان ،‌اخلاق و عمل ) و جلوه ای آن در چهار پهنه (‌خود ،‌خلق ،‌خلقت ،‌و خالق ) ،‌بر پایه ی « برنامه درسی فارسی دوره ی ابتدایی » ،‌تأ لیف و سازماندهی شده است .

رویکرد خاصّ برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی یا مهارت آموزی ،‌استوار است . به همین روی ،‌همزمان به دو پهنه ی مهارت های خوانداری و مهارتهای نوشتاری و نیز مهارتهای فرازبانی (‌تفکّر ،‌نقد و تحلیل )‌پرداخته شده است .

کتاب فارسی (‌مهارتهای خوانداری )‌از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان ،‌تمرکز دارد و درست دیدن ،‌درک خوانداری و درک شنیداری را آموزش می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان ، پیوند می یابد و در فرایند یاددهی ـ یادگیری به ریز مهارتهای خوانداری مانند رعایت آهنگ ،‌لحن کلام ،‌تکیه ،‌مکث و درنگ در خوانش متن و سخن گفتن انتقادی می پردازد .

آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضای متن ، اهمیَت ویژه ای دارد ؛ افزون بر آن تمرکز و درک شنیداری در تقویت مهارت گوش کردن , پیش نیاز آموزش سایر مهارتهای زبانی است . کتاب چهارم ، لوح فشرده ی « کتاب گویا » را برای آموزش لحن و درست خواندن به همراه دارد . همچنین لوح فشرده ی « متن های شنیداری » در جهت تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن طرَاحی شده است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی